Privacyverklaring Dogs in Shape

Dogs in Shape, gevestigd aan Kleine Houtweg 77 te Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van ons bedrijf www.dogsinshape.nl

P06-21685959

Jørna van Wingerden gaat over de gegevensbescherming van KynoCompleet.

Zij is te bereiken via info@dogsinshape.nl

Persoonsgegevens die wij verwerkenDogs in Shape verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via een aanmelding via de website www.dogsinshape-academy.nl, via mail of mondeling.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam van je bedrijf

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dogsinshape, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dogs in Shape verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Voor het aanleggen van je dossier m.b.t. je studie

Geautomatiseerde besluitvorming

Dogs in Shape neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld eenprofessional ingehuurd voor werkzaamheden van Dogs in Shape) tussen zit. Dogs in Shape gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Google Analytics , om te zien hoe vaak de website wordt bezocht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dogs in Shape bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is alleen voor je opleiding, en voor een eventueel (her)examen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: je dossier wordt maximaal 5 jaar bewaard, daarna wordt het vernietigd. Op jouw verzoek kan dit eerder gebeuren. Filmpjes en verslagen die je voor je studie inlevert, worden direct na het beoordelen van je huiswerkopdracht of aan het einde van je opleiding verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dogs in Shape verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dogs in Shape gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Foto’s, gemaakt tijdens de lessen

Voor aanvang van de lessen zal de docent vragen of er bezwaren zijn tegen het maken van foto’s. Indien er akkoord wordt gegeven, zullen deze foto’s in de besloten Facebookgroepen van de betreffende opleiding worden geplaatst. Incidenteel worden foto’s gebruikt voor de Facebookpagina van KynoCompleet en/of Dogs in Shape, of in de studiegids. De student kan aangeven dat hij/zij hier niet aan mee wil werken. Ook kan de student altijd aangeven dat de foto’s verwijderd dienen te worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dogs in Shape en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dogsinshape.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Dogs in Shape wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dogs in Shape neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dogsinshape.nl

Heemskerk, 31-05-2018